آریانا فروهش

شماره کارت: 004

تاریخ تولد : 1381/9/15

مهارت ها: تسلط کامل به زبان انگلیسی

رشته ورزشی : شنای حرفه ای پروانه و کرال