آرنیکا پناهی

شماره ی عضویت: 783

تاریخ تولد: ۱۳93/3/3

رزومه کاری:

  • تئاتر شنل قرمزی
  • سریال بهترین سالهای زندگی ما
  • تئاتر هزار و یک شب