موسیقی کلاسهای آموزشی جناب آقای گلریز
هنرجویانی که روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷ و سه شنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰ کلاس دارند این موسیقی ها را برای آشنایی گوش موسیقیایی هنرجویان و تمرینات فرم و اتودهای کلاسی ، گوش دهند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting