مهارت ذهن آگاهی برای بازیگران

ذهن آگاهی، مهارت ارزشمندی است که ریشه در هزاران سال پیش دارد. در مذاهبی مانند مسیحیت، یهودیت و بودیسم می توان ریشه های آن را مشاهده کرد. چون هنر بازیگری نیازمند تمرکز فراوان است، ذهن آگاهی می تواند برای بازیگران بسیار مفید و سودمند باشد. در این مقاله مهارت ذهن آگاهی برای بازیگران را مرور می کنیم.

تعریف ذهن آگاهی

ذهن آگاهی عبارت است از آگاه بودن از افکار، هیجان ها و حس های بدنی و رفتار کردن در این جا و اکنون به طوری که هیچ قضاوتی در کار نباشد. در ذهن آگاهی فرد در هر لحظه به تجربه ی همان لحظه می پردازد بدون این که چیزی را قضاوت کند. او این کار را با حضور ذهن کامل انجام می دهد. بازیگران باید بدانند که هر لحظه از زندگی با لحظه ی دیگر متفاوت است. بنابراین لازم است یاد بگیرند در هر ثانیه به همان ثانیه توجه کنند. در همان جا باشند، و فکر خود را از افسارگسیختگی و پرش نجات دهند.

پذیرا بودن

آگاهی و حضور ذهن کامل مستلزم این است که آدم ها دیدی پذیرا داشته باشند و بدون ارزش گذاری و قضاوت، هر تجربه را بپذیرند. چنین امری پذیرش اساسی نامیده می شود که از پایه های اصلی مهارت ذهن آگاهی محسوب می شود. مهارت ذهن آگاهی برای همگان مفید است. برای رهایی از استرس و اضطراب ناشی از کارهای هنری برای بازیگران می تواند بسیار مفید باشد. با یادگیری مهارت ذهن آگاهی،بازیگران می توانند درهای پذیرش را باز کنند. مانند خورشیدی که با آغوش باز بر همه چیز یکسان می تابد. او نور خود را از مناطق سیاه یا زشت دریغ نمی کند. قرار است افراد ذهن آگاه هم چنین رفتاری داشته باشند.

"<yoastmark

چرا مهارت ذهن آگاهی برای بازیگران مفید است؟

نکته ی اصلی پذیرش است. پذیرش این که می توانم ناراحت باشم. می توانم افسرده شوم. می توانم ناامیدی را تجربه کنم. می توانم هیجان خشم را تجربه کنم و با این همه همچنان از احساس خود جدا باشم. داشتن احساس ها و هیجان ها، نمی توانند سبب ناراحتی من باشد. داشتن آن ها فقط نشانه ی انسان بودن و نرمال بودن من است. افراد آسیب دیده مانند سوءمصرف کنندگان مواد، احساسات و هیجانات خود را انکار می کنند. هر بازیگری که بتواند مهارت ذهن آگاهی را در فعالیت های روزانه ی خود ادغام کند، به زودی شاهد پیشرفت فنون بازیگری خود خواهد بود چراکه هر کاری را با تمرکز بالا انجام می دهد و از حواس پرتی اش کاسته می شود.

برگرفته از کتاب فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی از شهربانو قهاری.