متد بازيگری مجموعه ای از تكنيك ها، روش ها و دستورالعمل ها، جهت آموزش و فراگيری بازيگری است. تا به امروز متدهای بسيار زيادی طراحی و معرفی شده است كه يكی از آن‌ها متد بازيگری استانيسلاوسكی می باشد. اين متد توسط كنستانتين استانيسلاوسكی استاد بزرگ بازيگری كه اصالتا روسی بود در اواسط قرن بيستم ابداع و معرفی شد. سبك بازيگری استانيسلاوسكی در واقع يك فصل جديد در سينما و تئاتر به حساب می آيد. نكته‌ای كه در خصوص اين متد مطرح است اين است كه بسياری از بازيگران خواسته و يا حتی ناخواسته اصول و قواعد اين سبك را رعايت می كنند و به آن پايبند هستند.  

شناخت و تمرين مستمر دو اصل اساسی اين سبك از بازيگری به شمار می رود به گونه ای كه طبق قواعد اين متد بازيگر بايد با پژوهش و بررسی دقيق نقشی را كه می خواهد بازی كند به خوبی بشناسد و ملزومات اين نقش را بداند. برای مثال وقتی بازيگری می خواهد نقش يك تروريست را ايفا كند بايد به خوبی با تروريسم و گروه تروريستی، فضای پيرامونی و ذهنی تروريست ها، ويژگی های رفتاری، فيزيك و ويژگی‌های ظاهری و… آشنا باشد. سپس با تلاش و تمرين مستمر بايد به سطحی از آمادگی برسد كه بتواند نقش را به خوبی و بدون هيچ كم و كاستی بازی كند. يكی از مشكلاتی كه در ژانرهای پليسی، جاسوسی و امنيتی سينمای ايران وجود دارد عدم شناخت بازيگر نسبت به نقشی است كه بازی می كند همين موضوع باعث شده تا اين ژانر از فيلم ها در سينمای ما از كيفيت مناسبی برخوردار نباشد.

نكته ای كه دراين متد بازيگری بسيار پر اهميت است عدم بزرگ نمايی است. در واقع طبق اصول متد بازيگری استانيسلاوسكی بازيگر بايد طوری نقش را بازی كند كه تا حد ممكن نزديك به واقعيت باشد و از هر گونه غلو و بزرگ نمايی بپرهيزد.

استانيسلاوسكی

استانيسلاوسكی

بيان در متد بازيگری استانيسلاوسكی

همان طور كه قبلا ذکر شد نزديك بودن به واقعيت يكی از اهداف اصلی اين سبك به شمار می رود لذا در خصوص بيان می‌توان گفت که بايد كاملا منطبق با واقعيتی باشد كه فيلم بر اساس آن ساخته و روايت شده است. اگر بخواهيم ساده تر اين موضوع را تشريح كنيم باید گفت كه در صورتی که كاراكتری در فيلم وجود دارد كه دارای نوع خاصی از گويش است يا به نوعی لهجه دارد، بازيگری كه به ايفای نقش اين كاراكتر می پردازد بايد دقيا طبق همان لهجه و گويش ديالوگ ها را بيان كند. علاوه بر اين مواردی مثل ريتم صحبت كردن، تن صدا، زير و بمی صدا و… از اهميت بالايی برخوردار است.

مواردی مثل فيزيك و شرايط ظاهری بازيگر، حسی كه منتقل می كند، ذهنيات و تفكرات او و… از جمله فاكتورهایی است كه در اين سبك بسيار مهم است. برای مثال در خصوص شرايط ظاهری و فيزيكی بازيگر بايد گفت، وقتی شما می خواهيد فردی را برای بازی در نقش يك تبهكار بزرگ بين المللی انتخاب كنيد، شرايط فيزيكی در اين انتخاب بسيار مهم است و حتما بايد فاكتورهای لازم در اين زمينه رعايت شود. شما نمی توانيد هر فردی با هر ويژگی را برای اين نقش انتخاب كنيد.

در خصوص خود استانيسلاوسكی اگر بخواهيم مطالبی را بيان كنيم بايد گفت، او تاثير گذار ترين شخصيت بر بازيگری مدرن بود به طوری كه او را مهم ترين استاد بازيگری قرن بيستم و پدر بازی متد اكتينگ می دانند. همچنين او را بايد در زمره تاثيرگذار ترين افراد بر تئاتر مدرن دانست؛ در همين راستا لازم است به اين نكته اشاره کنیم كه تئوری های او بخش اعظمی از تئاتر قرن بيستم را هدايت و رهبری كرده است. از ديدگاه استانيسلاوسكی رابطه كارگردان و بازيگر بسيار مهم و پر اهميت است به طوری كه لازم است تا بازيگر و كارگردان تا حد ممكن با هم، هم نظر باشند و در يك راستا حركت كنند. علاوه بر موارد گفته شده استانيسلاوسكی را بايد يك رئاليست دانست كه معتقد بود در آثار هنری نبايد واقعيت را كنار زد يا در آن غلو كرد بلكه فيلم بايد تماما با آن چه در واقعيت اتفاق افتاده مطابقت داشته باشد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanislavski%27s_system

پانيذ