با توجه به خلا بخش دولتی در آموزش هنر به ويژه بازيگری، بخش خصوصی اين خلا را پر كرده و به آموزش در اين زمينه پرداخته است. در اين مقاله قصد داريم به اين موضوع بپردازيم كه با توجه به تعداد زياد اين كلاس ها (البته صرفا در كلان شهرها) هنگام انتخاب چه مولفه ها و معيارهایی را در نظر بگيريم تا علاوه بر هدر نرفتن هزينه های اقتصادی، زمان را هم از دست ندهيم و از طرفی با حضور در اين كلاس ها بتوانيم به مهارت ها و توانايی های لازم دست پيدا كنيم. محوريت مقاله ما آكادمی مناسب برای كودكان و نوجوانان است زيرا كه آموزش برای اين رده سنی از حساسيت های بالایی برخوردار است.

متد های آموزشی 

اولين نكته ای كه در مورد آموزش بازيگری به كودكان مطرح است متدهای آموزش بازيگری است. در بازيگری ما با متد های مختلفی جهت آموزش و تمرين مواجه هستيم كه هر كدام از اين روش‌ها شرايط خاص خود را دارند و از هر متدی در هر زمانی نمی توان استفاده كرد. خيلی مهم است كه آموزشگاه از چه مدلی جهت آموزش استفاده كند و حتما لازم است این انتخاب متناسب با شرايط كودكان و نوجوانان باشد.

پويايی كلاس

مطلب پر اهمیتی كه حتما بايد در نظر گرفته شود پويايی و جو كلاس است. كودكان روحيات و اخلاق خاص خود را دارا هستند به طوری كه در حالت طبيعی و عادی ميل به بازی كردن دارند. قاعدتا اگر جو كلاس تحكم آميز و بدون در نظر گرفتن شرايط كودكان باشد قطعا خروجی مناسب را نخواهد داشت. كودكان بايد احساس خوبی نسبت به كلاس داشته باشند و به نوعی شرايطی فراهم شود كه فرآيند آموزش در قالب بازی پيش رود. به صورتی كه هنرجويان همان احساس و لذتی كه از بازی با اسباب بازی و هم سالان خود دارند را در طی دوره آموزش احساس کنند. به طور ساده تر آموزش در چارچوب بازی، در اين شرايط است كه كودكان احساس و گرايش خوبی به كلاس پيدا می كنند.

كلاس بازيگری

كلاس بازيگری

امكانات و زيرساخت ها

آكادمی های بازيگری بايد از امكانات و محيط مناسب برای آموزش برخوردار باشند. با توجه به اينكه يادگيری و آموزش بازيگری نياز به تحرك بالايی دارد به همان ميزان بايد فضا در اختيار هنر جويان قرار بگيرد. نكته ديگری كه در اين خصوص مطرح می‌باشد اين موضوع است كه آموزش بدون تمرين معنايی ندارد؛ از طرفی به دليل نوع معماری شهرهای بزرگ، امكان تمرين در خانه با مشكلات و موانعی همراه است لذا لازم است در كلاس های بازيگری شرايطی برای تمرين وجود فراهم شود.

تراكم كلاس

تعداد هنر جويان بسيار حائز اهميت است به ويژه اينكه كلاس در رده سنی كودكان و نوجوانان است. كنترل كلاس های شلوغ در اين رده سنی و ارائه آموزش با كيفيت با توجه به تراكم بالای كلاس تقريبا غير ممكن است. اين كلاس ها بايد با تعداد محدود و شرايط ايده آل برگزار شود تا روند آموزش با اختلال موجه نگردد. علاوه بر تعداد هنرجويان، شرايط سنی آنها نيز دارای اهميت است به طوری كه نبايد اختلاف سنی در كلاس زياد باشد. حتما لازم است هنگام ثبت نام در اين كلاس ها به تعداد و شرايط سنی كلاس توجه داشته باشيد در غير اين صورت اين هنرجو است كه آسيب می بيند و بهره مناسبی از كلاس نمی برد.

اساتيد

مربيان و اساتيد يك كلاس بازيگری بسيار نقش كليدی در فرآيند آموزش دارند و به نوعی از اركان اصلی آموزش محسوب می شوند. اساتيد بايد از تخصص و توانايی لازم برای آموزش حرفه‌ای به كودكان برخوردار باشند و با شناخت دقيق به تدريس بپردازند. مسلما آكادمی كه از مربيان مجرب و توانمند بهره نبرد، نمی تواند در تربيت و آموزش هنرجويان موفق عمل كند.

كلاس بازيگری پانيذ

با توجه به شرايط گفته شده در بالا اگر بخواهيم يك آموزشگاه منطبق بر استانداردهای بیان شده معرفی كنيم، كلاس بازيگری در منطقه 4 تهران با نام تجاری پانيذ است. اين مجموعه از معدود مجموعه هايی است كه به صورت تخصصی صرفا به آموزش كودكان و نوجوانان می پردازد. اين آکادمی از توانايی و امكانات بسيار عالی برخوردار بوده به طوری كه در طی دوران فعاليت خود به موفقيت های چشمگيری دست يافته است.