فراخوان ۷۷۲

هنرجویان پسر 🧒

۱۲ تا ۱۴ سال

جهت بازی در یک فیلم کوتاه 🎬

تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب دوشنبه عکس های خود را به لینک زیر ارسال نمایند 👇

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم

@paniz_acting