فراخوان ۷۰۱

هنرجویان

دختر و پسر( ۵ تا ۷ سال)

پسر( ۱۳ تا ۱۵ سال)

دختر( ۱۸ تا ۲۴ سال)

برای بازی در یک نماهنگ ملی

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting