فراخوان ۶۸۶

هنرجویان دختر

۱۷ تا ۲۲ سال

چهره گیرا،شخصیت پر شر و شور ، آشنایی با موسیقی و یا نواختن ساز

هنرجویان پسر

۱۷ تا ۲۰ سال

چهره ی معصوم

جهت بازی در یک فیلم سینمایی

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز دوشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting