فراخوان ۶۸۵

هنرجویان دختر

۹ تا ۱۱ سال

لاغر اندام و چشم درشت

جهت بازی در یک فیلم کوتاه

عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز شنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting