فراخوان ۶۷1

هنرجویان پسر و دختر

۷ تا ۱۰ سال

برای بازی در یک فیلم کوتاه

عکس های خود را تا ساعت ۱۸:۰۰ امروز یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting