فراخوان ۶۷۴
هنرجویان پسر

۱۱ تا ۱۳ سال

چاق و قد کوتاه

دختر

۶ تا ۸ سال

با فن بیان قوی

برای بازی در یک تئاتر

عکس های خود را تا ساعت ۱۷:۰۰ امروز چهارشنبه به لینک زیر ارسال نمایند

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting