فراخوان ۶۵۲

هنرجویان

پسر

۵ تا ۷ سال

جهت بازی در یک فیلم سینمایی عکس های خود را تا ساعت ۱۶:۰۰ امروز دوشنبه مورخ ۲۵ /۶ / ۹۸ به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting