فراخوان ۶۴۶

هنرجویان

پسر

۶ تا ۱۰ سال

ژیمناست

جهت بازی در یک تئاتر حرفه ای (اجرا در سالن حافظ) عکس های خود را تا ساعت ۱۳:۰۰ فردا یکشنبه به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting