فراخوان ۶۲۹

هنرجویان

دختر

۱۶ تا ۲۰ سال

جثه معمولی و صورت سفید
با قد کمتر از ۱۷۵

برای بازی در یک فیلم کوتاه( تولید انجمن سینمای جوان تهران) عکس های خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۹ به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting