فراخوان ۶۲۶

هنرجویان

پسر

۵تا ۷سال

جهت بازی در یک فیلم کوتاه عکس های خود را تا ساعت ۲۱:۰۰ امشب شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۲ به لینک زیر ارسال نمایند

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting