فراخوان ٦٥١

هنرجویان

دختر و پسر

١٧سال به بالا

براى عروسك گردانى

٢ماه أجراى كودك و نوجوان

در پرديس تئاتر تهران

رزومه خود را تا ساعت ۲۰:۰۰ امروز شنبه مورخ ٩٨,٦,٢٣ به لینک زیر ارسال نمایند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting