فراخوان ٦٣٢

هنرجويان

پسر

١٢تا ١٧ سال

تپل

جهت بازي در يك فيلم سينمايي ( نقش اصلي ) عكس هاي خود را تا ساعت ١٨:٠٠ امروز جمعه به لينك زير ارسال نمايند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting