“یک بازیگر قبل از هر چیز باید بتواند خوب بخواند و خوب بنویسد”

نوشتن
خواندن
اجرا

هنرجویانی که تمایل به شرکت در این ورکشاپ را دارند ، شرایط به شرح ذیل است

مدت ورکشاپ : یک ماه
طی چهار جلسه ۳ ساعته
این ورکشاپ فقط با تعیین سطح و تست ورودی هنرجو میپذیرد
ظرفیت ۷ نفر
علاقه مندان جهت تست نهایی روز یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

ساعت و زمان این ورکشاپ روز یکشنبه بر اساس نظر جمع مشخص میشود

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting