🎭آزمون پانیذ 🎬

آزمون پایان ترم پانیذ به دوصورت حضوری و آنلاین راس ساعت۱۴ طبق شرایط زیر برگزار می گردد:
🟢آزمون حضوری:
-نمره نهایی ۱۰۰ است که ۵۰ نمره فعالیت های کلاسی و ۵۰ نمره آزمون محاسبه می شود.
-برای هنرجویان بالای هفت سال کتبی،شفاهی وعملی و زیر هفت سال عملی و شفاهی برگزار می شود.
-مطالب سوالات شامل درس هایی است که در طول ترم به هنرجو تدریس و همچنین پژوهش هایی که (به عنوان #پژوهش)در کانال منتشر شده اند،می باشد.
-دختران با حجاب کامل و پسران با ظاهر موجه در محل آزمون حاضر شوند.
-به همراه داشتن خودکار،برگه، زیردستی،ماسک( و دستکش ) الزامی وضروری است.
-آزمون حضوری شامل سوالات تستی،تشریحی (سوالات تئوری )و آزمون عملی است.
-محل برگزاری آموزشگاه پانیذ می باشد.
-در صورت مشاهده تقلب نمره صفر لحاظ می گردد.
…….
🔴آزمون آنلاین:
(برای هنرجویانی که امکان حضوردرآموزشگاه راندارند)

-نمره نهایی ۱۰۰ است که ۵۰ نمره فعالیت های کلاسی و ۵۰ نمره آزمون محاسبه می شود.
-برای تمامی هنرجویان به تفکیک آزمون باشرایط پرسش تئوری و عملی توسط مدرسان پانیذی خواهدبود.
آزمون طبق ساعت مقرر برگزار می گردد.

#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting