ستارگان نقش جارچی

آرادحسن نژاد
کیان زارعی
محمدامین عاشوری

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_همیشه_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting