ستارگان نقش جادوگر

آرنیکاپناهی
الناحکیم زاده
ویانایوسف زاده
شایلین رحیمی خو
مهنا اسفندیاری
ساینا صانعی
مدیسا رژه

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_همیشه_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting