تبریک به #خانواده_بزرگ_پانیذ
سایت رسمی آموزشگاه کودک و نوجوان پانیذ دو زبانه شد
باتوجه به فعالیت های بین المللی در دوسال اخیر و کسب افتخارات واعتبار بیشتر،آکادمی پانیذسایت خودرا که تاکنون دربالاترین رتبه بندی آموزشی و بازدید قرارداشته توانست به دوزبان مجهز نماید. آکادمی پانیذ درعرصه بین المللی توانست دوفیلم کوتاه برگزیده جشنواره فیلمساری پانیذ و دو نمایش مکبث وجتسمانی را به جشنواره ها معرفی و ضمن توجه هنرمندان،اکران واجراهایی برایشان درنظرگرفته شود.به تازگی نیز سفیر پانیذ،هنرجو آراد نویزی به عنوان جوانترین نماینده بین الملل از بزرگترین نشست تخصصی شکسپیر _که درچین برگزار گردیده_بازگشته و توانسته به موفقیت های مثمرثمری ازجمله برگزاری ورکشاپ بین المللی درآینده نزدیک به مدیریت دومدرس آکادمی پانیذدرخارج ازکشور و… دست یابد.
آکادمی پانیذ بدین ترتیب از تمامی علاقه مندان وهنرجویان دعوت می کندتا با سرچ واژه آموزشگاه بازیگری، وارد سایت شده واز مطالب،اخبار ورویدادها،اجراها و پژوهش استفاده نمایند.
#من_یک_پانیذی_هستم
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting