ضدعفونی و گندزدایی تمامی واحدهای آموزشگاه پانیذ با مجوز وزارت بهداشت انجام شد و این اقدام در طول سال به طور مرتب انجام میپذیرد👌
حال هنرجویان پر تلاش پانیذی با قدرت همچون قبل میتوانند با آرامش خاطر آموزش خود را از سر گیرند❣

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting