باتوجه به مدت زمان( 60 دقیقه )تست جشنواره
و تعداد بالایی از هنرجویان متقاضی

جهت جلوگیری از عدم تمرکز هنرجویان و پرسنل برای برگزاری تست

پس از تحویل فرزند خود به آموزشگاه از تجمع جلوی درب آموزشگاه خودداری فرمایید و یک ساعت بعد جهت تحویل گرفتن ایشان به آموزشگاه مراجعه کنید،در صورتی که تست ایشان زودتر از یک ساعت تمام شود با اولیا ایشان تماس گرفته میشود

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting