والدین گرامی تا قبل از روز اختتامیه ، پس از تماشای اجراها با توجه به شناختی که نسبت به روحیات فرزندان خود دارند ، میتوانند از داوری انصراف دهند

به این منظور شما عزیزان میتوانید قبل از روز اختتامیه تا تاریخ ۱۷ مهر ماه، انصراف خود را از داوری فرزندتان به تلگرام آموزشگاه اعلام نمایید
اسامی که از طرف والدین به عنوان “انصرافی” به ما داده شوند از بخش رقابت خارج، و باقی اسامی داوری خواهند شد.

@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting