زمانبندی گروه سنی کودک

۱)جناب آقای امیر جوادی
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین : دوشنبه ها ساعت 17:00 الی 19:00
شروع تمرینات: دوشنبه 2 دی

۲)سرکار خانم نیلوفر مهاریان
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین :شنبه ها ساعت 14:00 الی 16:00
شروع تمرینات:شنبه 30 آذر

۳)سرکار خانم فاطمه نصرتی
تعداد بازیگران
دوازده پسر و دختر
زمان تمرین: شنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00
شروع تمرینات :جمعه 30 آذر

۴)جناب آقای فرشاد عبدلی
تعداد بازیگران
یازده پسر و دختر
زمان تمرین:جمعه ها ساعت 14:00 الی 16:00
شروع تمرینات:جمعه 29 آذر

۴)سرکار خانم رضوان کرباسی
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین : شنبه ها ساعت 15:00 الی 17:00
شروع تمرینات : شنبه 30 آذر

۵)سرکار خانم آذر متفکر
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین: سه شنبه ها ساعت 16:00 الی 19:00
شروع تمرینات: سه شنبه 3 دی

۶)سرکار خانم پرستو رضایی
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین: یکشنبه ها ساعت 14:00 الی 16:00
شروع تمرینات : یکشنبه 1 دی

۷)سرکار خانم برکه بذری
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین: جمعه ها ساعت 11:00 الی 13:00
شروع تمرینات : جمعه 29 آذر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting