زمانبندی گروه سنی نوجوان

۱)جناب آقای بهرام سروری نژاد
تعداد بازیگران
هفت پسر
شش پسر و دختر (فرم)
زمان تمرین : جمعه ها ساعت 13:00 الی 14:30
شروع تمرینات: جمعه 29 آذر

۲)جناب آقای پیمان یاقوتی
تعداد بازیگران
چهارده پسر و دختر
زمان تمرین : جمعه ها ساعت 17:00 الی 20:00
شروع تمرینات:جمعه 29 آذر

۳)سرکار خانم ملیکا رضی
تعداد بازیگران
سیزده دختر و پسر
زمان تمرین: جمعه ها ساعت 13:00 الی 16:00
شروع تمرینات :جمعه 29 آذر

۴)سرکار خانم برکه بذری
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین:جمعه ساعت 12:00 الی 15:00
شروع تمرینات:جمعه 29 آذر

۴)سرکار خانم فاطمه نصرتی
تعداد بازیگران
هجده پسر و دختر
زمان تمرین : دوشنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00
شروع تمرینات :دوشنبه 25 آذر

۵)جناب آقای امیر جوادی
تعداد بازیگران
دوازده پسر و دختر
زمان تمرین:یکشنبه ها ساعت 17:00 الی 20:00
شروع تمرینات: یکشنبه 24 آذر

۶)جناب آقای رشاد معینی
تعداد بازیگران
پانزده پسر و دختر
زمان تمرین: جمعه ها ساعت 12:00 الی 16:00
شروع تمرینات : جمعه 29 آذر

۷)سرکار خانم نیلوفر مهاریان
تعداد بازیگران
ده پسر و دختر
زمان تمرین:سه شنبه ها ساعت 14:00 الی 17:00
شروع تمرینات :سه شنبه 26 آذر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting