زمانبندی فصل پاییز اعلام شد
هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس میشوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا میشوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

شنبه ها
واحد (408)
ساعت 15:30الی18:30 گروه نوجوان
اساتید:
جناب آقای گلریز
سرکار خانم بذری

واحد (406)
ساعت 17الی20 گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم بذری
سرکار خانم فیاض

واحد (405)جدید
ساعت 17الی20 گروه جوان
اساتید:
جناب آقای غریب زاده
جناب آقای اکبری نسب

واحد( 408) قدیم
ساعت17الی20گروه جوان
اساتید:
سرکار خانم بذری
جناب آقای قادری

یکشنبه ها
واحد( 408)
ساعت 14 تا 17گروه خردسال
اساتید :
جناب آقای جلالی
سرکار خانم صدوقی

واحد (408 )
ساعت17 تا 20گروه ویژه دختران نوجوان و جوان
اساتید:
سرکار خانم صدوقی
سرکار خانم بذری

واحد(408)
ساعت17 تا 20 گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جلالی
جناب آقای جوادی

دوشنبه ها
واحد (408)
ساعت 14 تا 17 گروه خردسال
اساتید :
سرکار خانم متفکر
سرکارخانم رضی

واحد(406)
ساعت17 تا 20 گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جوادی
سرکار خانم رضی

واحد(408)
ساعت17تا20گروه جوان
اساتید:
سرکار خانم رضی
جناب آقای جوادی

سه شنبه ها
واحد(408)
ساعت 15:30تا 18:30گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم فیاض
جناب آقای صفوی

واحد (406)
ساعت17 تا 20 گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم مهاریان
جناب آقای جوادی

واحد 405
ساعت 17:00 تا 20:00 گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم مهاریان

چهارشنبه ها

واحد( 408)
ساعت 15:30تا 18:30گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای هدی
جناب آقای جلالی

دبستان( 408 )
ساعت 17:00تا 20:00گروه سنی دبستان
اساتید:
سرکار خانم رضی
جناب آقای توکلی

واحد( 405)
ساعت 17:00تا 20:00گروه سنی نوجوان
اساتید :
جناب آقای هدی
جناب آقای فرجی

پنجشنبه ها
واحد (408)
ساعت 11:00تا 14:00گروه سنی خردسال
اساتید :
جناب آقای جلالی
جناب آقای هدی

واحد (406)
ساعت 11:00تا 14:00گروه سنی خردسال
اساتید :
جناب آقای هدی
سرکار خانم رضی

واحد(408)
ساعت 14:00تا 17:00 گروه سنی نوجوان
اساتید :
جناب آقای اویسی
جناب آقای غیاثیان

واحد (406) کلاس A
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان

اساتید :
جناب آقای جوادی
جناب آقای صفوی

واحد (406) کلاس B
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای هدی
جناب آقای جوادی

واحد( 405 )
ساعت 14:00تا 17:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای صفوی
سرکار خانم واحدی

واحد( 408)
ساعت 17:00الی 20:00گروه سنی جوان
اساتید :
جناب آقای غیاثیان
جناب آقای جوادی

واحد (406)
ساعت 17:00الی20:00گروه سنی دبستان
اساتید :
سرکار خانم واحدی
سرکار خانم رضی

واحد (405)
ساعت 17:00الی20:00گروه سنی دبستان
جناب آقای جوادی
جناب آقای اکبری نسب

:red_circle:جمعه ها
واحد (406)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی دبستان

اساتید :
جناب آقای جلالی
جناب آقای جوادی

واحد (408)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای جوادی
سرکار خانم رضی

جمعه (406)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای جوادی
سرکار خانم بذری

جمعه( 408)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی جوان
اساتید:
سرکار خانم بذری
جناب آقای جلالی

جمعه(405)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی دبستان
جناب اقای اکبری نسب
جناب آقای جوادی

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting