کلیه کلاسهای امروز شنبه برقرار میباشد و آموزشگاه پانیذ فقط تعطیلات رسمی،تعطیل میباشد.
لذا عزیزانی که نمیتوانند امروز در کلاس حضور داشته باشند تا چهار جلسه مجاز به غیبت هستند و به انتهای دوره هنرجو افزوده خواهد شد.
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting