جشنواره نوزدهم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه نوزدهم

.

جشنواره سیزدهم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه سیزدهم

جشنواره دوازدهم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه دوازدهم

جشنواره دهم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه دهم

جشنواره هشتم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه هشتم

جشنواره هفتم

افتخاری دیگر از آموزشگاه پانیذ

جشنوازه هفتم