با لطف و حمایت ،عشق بیکران و گامهای همراه #خانواده_بزرگ_پانیذ سانس دوم اجراهای سومین روز جشنواره نیز تکمیل ظرفیت شد
بدرخشید ستارگان پانیذ در آسمان هنر
#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting