اهمیت خطوط

این مقاله به بررسی اهمیت خطوط می پردازد. متن مهم است و مهم تر از آن تسلط بر خطوطی است که به شما تعلق دارد. باید بدانید با چه فضایی و چه کاراکتر هایی روبه رو هستید. هر یک از خطوط مهم هستند. نوشتاری که در اختیار شما قرار می گیرد باید به بهترین شیوه آنالیز و آموخته شود. بسیار تجربه ی فوق العاده ای است که متن را بخوانید، خصوصا اگر یکی از شاهکارهای کلاسیک باشد. اما وقتی نوبت به حفظ کردن خطوط می رسد، شکایت ها از سختی کار آغاز می گردد. برای همین از اهمیت خطوط می گوییم.

بهترین پیشنهاد

این است که تمرینات خود را با اعضای دیگر گروه انجام دهید. همه چیز طبیعی تر و واقعی تر به نظر می رسد. همیشه به یاد داشته باشید که هر یک از خط ها مهم هستند. همه چیز از یک “Hmmm!” ساده گرفته تا بلندترین جمله ای که در تاریخ نمایش نامه نویسی نوشته شده است! همه ی جملات با هدفی خاص در متن آورده شده اند. نویسنده از این عبارت یا جمله هدف خاصی دارد.

اهمیت خطوط

اهمیت خطوط

توجه به اسلحه روی میز!

در داستان نویسی گفته می شود اگر در ابتدای داستان اسلحه ای روی میز باشد، آن داستان تمام نمی شود مگر این که اسلحه شلیک کرده باشد! منظور از این حرف این است که کلیه ی عناصر و المان ها و کلیه ی دیالوگ ها و حرکات بدنی حائز اهمیت هستند. هیچ چیز بیهوده یا اضافی نیست. پس وقتی متن را می خوانید، بهترین دانش آموز ادبیات باشید! به همه چیز دقت کنید و همه چیز را یاد بگیرید. همین نکات ریز هستند که به مرور شخصیت شما را شکل می دهند و می سازند.

نمایشنامه نویسان و فیلم نامه نویسان هرگز دیالوگ های اضافی و بدون منظور را در متن قرار نمی دهند. آن ها به سادگی نمی نویسند که نوشته باشند! و اگر این را به عنوان بازیگر درک کنید، مسیر را به خوبی طی خواهید کرد. همیشه وقتی خطوط تان را می خونید، از خود بپرسید مخاطب من کیست؟ انگیزه ی من از گفتن این حرف ها چیست؟ چه هدفی را از این مکالمه دنبال می کنم؟ اینکه از روی جملات رد شوید و یا آن ها زیر لب بگویید به این امید که زودتر متن را به پایان برسانید در نهایت از شما یک بازیگر بد می سازد. با رعایت این نکات و وفاداری کامل به متن، به خودتان لطف کرده اید چون کاملا در بازی شما بازتاب خواهد داشت. و در نهایت کارگردان و کل تیم هم از اجرای آگاهانه و خوب شما راضی خواهند بود.