آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

رادمهر رزمجوی

برای فیلم کوتاه شیوا

کارگردان : هادی کیانمهر

را از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان را در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting