آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

امیرعباس نورزایی

را برای فیلم کوتاه “یک دلقک محترم”

کارگردان :سجاد معارفیان

از طریق آلبوم عکس هنرجویان در آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting