آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

سوگند علی ولی الهی

را برای تئاتر “مادر”

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting