آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

آوا حیدریان
الشن حیدرزاده

را برای فیلم کوتاه “زیر آب ”

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting