آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

سارا محمدی حسن

برای فیلم سینمایی استخر

کارگردان : عبد آبست

را از طریق این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان را در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting