اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۳:۳۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید

۱.مانی ورکانی ۱۷ سال
۲.امیر محمد سلامی ۱۶ سال
۳.تلما اشتری ۱۰ سال
۴. پرهام شیریجیان ۱۰ سال
۵ سورنا بداغی ۸ سال
۶. سهیل قربانی ۱۱ سال
۷ ستایش حبیبی قانع ۱۷ سال
۸.محمد مهدی مشتاق فر ۱۵ سال
۹.یگانه فردوسی ۱۸ سال
۱۰. ستایش حسینی ۱۶ سال
۱۱. لیلیان ملک ۱۰ سال
۱۲.یگانه عطاری ۱۸ سال
۱۳.ایلیا شیبانی ۱۶ سال
۱۴.مهرسام موحدی ۱۳ سال
۱۵.آترین نژاد ابیض ۹ سال
۱۶.ویدا اهنگری ۱۶سال