اطلاعیه
پژوهشکده بین المللی پانیذ باتوجه به ضرورت مباحث آموزشی که در کلاس ها توسط اساتید آموزشگاه تدریس می شود و دستور اکید مدیریت ؛ درنظر دارد تا مفاهیم اصلی وکلیدی سینما وتئاتر رادرقالب هفته ای سه پکیج آموزشی ارائه نماید…بنابراین ازتمامی هنرجویان درخواست می شود تا با دقت مطالب رامطالعه نموده و برای آزمون ها به این منبع مراجعه نمایند؛
#پژوهش_بیستم
ویژگی های مختلف جسمانی
کلماتی مکررا در حوزه تربیت بدن به کارمی روند ازجمله؛بنیه،انعطاف پذیری،
توان،هماهنگی و آگاهی.بااین حال اساتید مختلف،شیوه های متفاوتی برای بررسی این مفاهیم دارند.
《آن دنیس》متخصص حرکت معتقد است که حرکت سه بعد دارد؛
۱.طرح(یعنی شما چگونه حرکت می کنید.مثلا آیا آنچه شما را به جلومی راند لگن شماست یا چانه تان؟)
۲.شدت(یعنی بدن شما هنگام حرکت چه مقدار تنش رامتحمل می شود.
مثلا آیا حرکت شما به طورعادی بسیارسیال است یا بسیارمحکم؟)
۳.ریتم(یعنی سرعت حرکت شما چقدر است.مثلا آیا حرکت شما نیرومنداست یا آرام؟)
واحد آموزشی:بدن(۱)
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting