اطلاعات ثبت نام

اطلاعات ثبت نام گروه دبستان

(رنج سنی ۷ تا ۱۱ سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان می باشد و برای مهرماه (شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام می شود. هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس می شوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا می شوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

شنبه ها
شروع دوره : ۹۸/۳/۱۸
ساعت : ۱۱ تا ۱۴
اساتید :
سرکار خانم رضایی
جناب آقای جلالی

...............................‌....

شنبه
شروع دوره: ۹۸/۳/۲۵

استادان:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم رضایی

...............................‌....

یکشنبه ها
ساعت ۱۷ تا ۲۰

استادان:
جناب آقای معینی
سرکار خانم کرباسی
ظرفیت تکمیل

...............................‌....

دوشنبه ها
تاریخ شروع دوره: ۹۸/۰۴/۰۳
ساعت ۱۷ الی ۲۰

استادان:
سرکار خانم رضایی
سرکار خانم متفکر

...............................‌....

سه شنبه ها
تاریخ شروع دوره : ۹۸/۳/۲۱
ساعت ۱۱ تا ۱۴

استادان:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم صدوقی

...............................‌....

سه شنبه ها
ساعت ۱۷ تا ۲۰

استادان:
سرکار خانم رضایی
جناب آقای جلالی

ظرفیت تکمیل

...............................‌....

چهارشنبه ها
ساعت : ۱۷ تا ۲۰

استادان:
جناب آقای فرجی
سرکار خانم رضی

ظرفیت تکمیل

...............................‌....

پنج شنبه ها
رنج سنی ۷ تا ۸ سال
تاریخ شروع : ۹۸/۲/۱۹
ساعت ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم کرباسی
سرکار خانم مهاریان

ظرفیت تکمیل

...............................‌....

پنجشنبه ها
تاریخ شروع : ۹۸/۲/۱۹
دبستان (رنج سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)
ساعت ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم فیاض
سرکار خانم بذری

ظرفیت تکمیل

...............................‌....

پنجشنبه ها
کودک (رنج سنی ۹تا ۱۰ سال)
تاریخ شروع : ۹۸/۳/۲۳
ساعت : ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم مهاریان
سرکار خانم کرباسی

ظرفیت تکمیل

پنجشنبه ها
دبستان(رنج سنی ۱۰ تا ۱۳ سال)
ساعت ۱۷ تا ۲۰
اساتید :
سرکارخانم رضی
سرکارخانم کرباسی

...............................‌....

جمعه ها
کودک
ساعت ۱۳ تا ۱۶

استادان:
سرکارخانم رضی
سرکارخانم بذری

ظرفیت تکمیل

...............................‌....

جمعه
دبستان
ساعت ۱۶ تا ۱۹
تاریخ شروع دوره ۴/۱۵

استادان:
جناب آقای اکبری نسب
سرکارخانم رضی

اطلاعات ثبت نام گروه نوجوان

(رنج سنی ۱۱ تا ۱۵سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان می باشد و برای مهرماه (شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام می شود. هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس می شوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا می شوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

شنبه ها
تاریخ شروع دوره : ۹۸/۳/۲۵
ساعت ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم رضایی
جناب آقای جلالی

...........................................

دوشنبه ها
تاریخ شروع دوره : ۹۸/۳/۲۷
ساعت : ۱۱ تا ۱۴

استادان:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم متفکر

...........................................

چهارشنبه ها
تاریخ شروع دوره ۹۸/۳/۲۹
ساعت : ۱۱ تا ۱۴

استادان:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم کرباسی

...........................................

چهارشنبه ها
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰

استادان:
سرکار خانم رضی
جناب آقای فرجی

ظرفیت تکمیل

...........................................

پنجشنبه ها
ساعت ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم بذری
سرکار خانم رضی

ظرفیت تکمیل

...........................................

جمعه ها
ساعت ۱۳ تا ۱۶

استادان:
جناب آقای نیک نام
جناب آقای اکبری نسب

ظرفیت تکمیل

اطلاعات ثبت نام گروه جو

(رنج سنی ۱۶ تا ۲۴ سال)

این زمانبندی فقط برای فصل تابستان می باشد و برای مهرماه (شروع مدارس) زمانبندی جدید اعلام می شود. هر یک از آیتم ها در ۸ جلسه تدریس می شوند و پس از ۸ جلسه آیتم ها و اساتید به صورت گردشی جا به جا می شوند بنابراین هر هنرجو با تمام مدرسین کلیه آیتم های آموزشی را خواهد گذراند.

شنبه ها
تاریخ شروع دوره جدید: ۹۸/۲/۱۴
ساعت : ۱۷ تا ۲۰

استادان:
سرکار خانم رضی
جناب آقای قادری
جناب آقای نیک نام

...............................‌‌...............

دوشنبه ها
تاریخ شروع دوره جدید : ۹۸/۲/۲۳
ساعت ۱۷ تا ۲۰

اساتید :
سرکار خانم رضایی
سرکار خانم متفکر

...............................‌‌...............

سه شنبه ها
تاریخ شروع دوره جدید ۹۸/۴/۴
ساعت : ۱۴ تا ۱۷

استادان:
سرکار خانم صدوقی
سرکار خانم رضایی

...............................‌‌...............

پنجشنبه ها
ساعت ۱۷ تا ۲۰

استادان:
جناب آقای اکبری نسب
سرکار خانم کرباسی

ظرفیت تکمیل

...............................‌‌...............

جمعه ها
ساعت ۱۶ تا ۱۹

استادان:
جناب آقای اکبری نسب
جناب آقای باقری

Call Now Button