تولد هنرجویان
نازنین زینب ثابت
آوا کشانی
که در این روز شادی خود را با پانیذی ها تقسیم کردند
موفقیت روز افزون برای این هنرجویان مستعد را از خداوند خواستاریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting