« ___ عبور __ »

کارگردان: بهروز سروعلیشاهی🌹

با بازی مدرس محبوب:
جناب آقای بابک قادری🌹

شهریور و مهر ۹۹

سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی🎭

ساعت ۲۰:۳۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting