🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین تصمیم آکادمی برآموزش مجازی بوده ومدرسان باتوجه به موضوع تدریس خود ،مطالب را درزمان بندی مقرر ارائه خواهندداد🙏🌹
#پژوهش_بیست_و_شش

نمایش خلاق چیست؟
نمایش(۱) خلاق به فعالیت‌های نمایشی فرآیندمحور(۲) مبتنی بر مشارکت جمعی و خلاقیت(۳) با هدایت مدرس گفته می‌شود.

(۱)نمایش:نمايش به معنى اعم آن يعنى انجام دادن يک عمل از پيش تعيين ‌شده و عبارت از انجام دادن يا تظاهر به انجام دادن امرى است که خود در هر لحظه واقف بر چگونگى بروز آن هستيم.و به معنای خاص اجرای فعالیت های گروهی که ریشه درآداب ورسوم دارد.
(۲)فرآیندمحور:به معنای فعالیت هایی که درطول انجام یا تمرین با هدف انجام می گیرد.
(۳)خلاقیت:قابلیت وتوانایی فردی هرانسان که باعث ایجاد ارزش وجایگاه آن انسان می شود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting