بازيگری يكی از هنرهای پر استرس و تنش است چرا كه حساسيت ها در اين هنر بسيار بالاست. اگر توانايی های لازم بازيگری را نداشته باشيد و نتوانيد بر موانع غلبه كنيد قطعا نمی توانيد حضور و موفقيت خود را در اين عرصه تضمين كنيد. بازيگری دارای چالش ها و موانع مختلفی است كه در اين مقاله قصد داريم در خصوص مهم ترين موانع بحث كنيم و مواردی را در اين زمينه مطرح كنيم. علاوه بر اين به معرفی بهترين آموزشگاه بازيگری نوجوانان و جوانان در تهران خواهيم پرداخت.

چالش های بازيگری

اولين چالش و مسئله ای كه هنرجويان، بازيگران مبتدی و حتی حرفه ای با آن مواجه هستند تنش و استرس است. استرس تا حدی طبيعی است و ممكن است در شرايط مختلف فرد را تحت تاثير قرار دهد اما زمانی كه استرس بيش از حد باشد و از طرفی عملكرد فرد را تحت تاثير قرار دهد اوضاع فرق می كند و حتما لازم است برای چنين شرايطی راه حل هايی پيدا كرد. سعی كنيد تكنيک های كنترل و كاهش استرس را فرا بگيريد و با آرامش بيشتری كار را پيش ببريد. به هيچ وجه استرس های شديد را دست كم نگيريد چرا كه يكی از شايع ترين علت های رد شدن هنرجويان از تست های بازيگری همين مسئله است. عواملی نظير ميزان مهارت، تجربه، تمرين مستمر منجر به كاهش استرس و افزايش اعتماد به نفس می شود لذا به غير از تجربه كه در گذر زمان به دست می آيد، دو مورد ديگر را جدی بگيرد و آن ها در دستور كار قرار دهيد. هيچ وقت از يادگيری فرار نكنيد و همواره تلاش كنيد تا تعداد و كيفيت مهارت ها را افزايش دهيد كه اين راهی جزء آموزش و تمرين مستمر ندارد.

نويد محمد زاده

نويد محمد زاده

يكی ديگر از چالش های بازيگری ديالوگ خوانی و فن بيان است. در خيلی از مواقع شاهد آن هستيم كا هنرجو صرفا يک متن را مانند انشاء می خواند بدون اينكه توجه ای به فن بيان، لحن و گفتار داشته باشد. بازيگر صرفا يک سخنران نيست بلكه بايد با نوع گفتار و رفتار خود شرايطی كه در متن است را به طور طبيعی باز آفرينی كند كه اين امر مستلزم تسلط بر قواعد و اصول بازيگری و فن بيان است. برای مثال فرض كنيد در يک پروژه قرار است شما نقش يک ضدقهرمان را بازی كنيد در اين شرايط اگر قرار باشد صرفا متن را روخوانی كنيد مسلما شرايط خوبی رقم نمی خورد بلكه بايد با لحن، حركات بدن، گفتار و… كاملا اين نقش را بازآفرينی كنيد و به عرصه نمايش بگذاريد.

از جمله چالش های ديگری كه بيشتر هنرجويان و بازيگران مبتدی را تحت تاثير قرار می دهد نا اميدی و از دست دادن اعتماد به نفس كه عمدتا ناشی از شكست هایی است كه در مسير بازيگری تجربه می كنند. ممكن است در يک يا چند تست بازيگری شركت كنيد اما موفقيتی كسب نكنيد كه اين موضوع كاملا عادی است و افراد بسيار زيادی اين شرايط را تجربه كرده اند. نبايد صرفا با بروز اين دست از اتفاقات نا اميد شد بلكه پس از بروز اين شرايط بايد به صورت دقيق آسيب شناسی كرد سپس نواقص و اشكالات را بر طرف كرد كه در اين صورت قطعا می توانيد در آينده به موفقيت هايی دست پيدا كنيد. به طور ساده تر اگر بخواهيم بيان كنيم بايد گفت كه سعی كنيد از شكست ها پل پيروزی بسازيد نه اينكه اين شكست های كوچک را بهانه ای برای نا اميدی قلمداد كنيد.

آموزشگاه بازيگری نوجوانان و جوانان در تهران

بازيگری دارای فراز و نشيب های بسيار زيادی است و كسی می تواند در چنين شرايطی موفقيت را تضمين كند كه دارای مهارت های لازم باشد. هر چقدر توانايی ها و مهارت ها بيشتر باشد به همان اندازه امكان موفقيت افزايش می يابد. مهارت ها به دست نمی آيند مگر با آموزش و تمرين مستمر. يكی از مراكزی كه ارائه دهنده خدمات آموزش بازيگری است آموزشگاه بازيگری نوجوانان و جوانان در تهران است كه با نام هنری پانيذ شناخته می شود. اين مجموعه يكی از بهترين آكادمی های آموزش بازيگری است كه ارائه دهنده خدمات آموزشی به هنرجويان در سنين مختلف (از كودكان تا بزرگسالان) است.