توضیحات آزمون پانیذ :
🟠تاریخ دقیق آزمون بزودی اعلام خواهد شد.🟠
-نمره نهایی 100 است که 50نمره فعالیت های کلاسی و 50نمره آزمون کتبی محاسبه می شود.
-برای هنرجویان بالای هفت سال کتبی و زیر هفت سال عملی و شفاهی برگزار می شود.
-مطالب سوالات شامل درس هایی است که در طول ترم به هنرجو تدریس و همچنین پژوهش هایی که در کانال منتشر شده اند.
-دختران با حجاب کامل و پسران با ظاهر موجه در محل آزمون حاضر شوند.
-به همراه داشتن خودکار و زیردستی الزامی است.
-اکثر سوالات تستی و باقی آن ها تشریحی هستند.
-محل برگزاری آموزشگاه پانیذ می باشد.
-کسانی به آزمون این دوره نمی رسند در دوره بعدی شرکت خواهند کرد.
-در صورت مشاهده تقلب نمره صفر لحاظ می گردد.
#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting